در حال نمایش 24 نتیجه

مشاهده فیلترها

ربع گرد بین راهی پنوماتیک

100,000 تومان300,000 تومان
ربع گرد بین راهی پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

فلوکنترل بین راهی شلنگ خور

60,000 تومان260,000 تومان
فلوکنترل بین راهی شلنگ خور
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

فلو کنترل سرجکی

70,000 تومان230,000 تومان
اتصال فلوسرجکی پنوماتیک معمولا این اتصالات فلوسرجکی  یا کاهنده پنوماتیک به پورت سیلندر های پنوماتیکی متصل شده و سرعت باز و بسته شدن آنها را تنظیم میکند. این اتصال ها با توجه به یک سرپیچ تنظیم کننده که دارد می تواند جریان خروجی از خود را کم یا زیاد بکند یا به طور کلی آنرا قطع کند. سایز های موجود برای این اتصال از ⅛ اینچ تا ½ اینچ و سایز شیلنگ از قطر ۴ تا قطر ۱۶ میلیمتر موجود می باشد.

اتصال زانویی پنوماتیک

25,300 تومان149,500 تومان
خرید اتصال زانویی پنوماتیک اتصال زانویی پنوماتیک دو مسیر با جهات مختلف را به یکدیگر متصل نموده و همچنین مسیر

رابط تابلویی برنجی پنوماتیک

55,000 تومان135,000 تومان
رابط تابلویی برنجی پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

اتصال مستقیم برنجی

19,200 تومان120,000 تومان
ویژگی اتصال مستقیم برنجی:
 • اورینگی برای آب بندی بهتر
 • آبکاری شده

سه راهی T وسط رزوه

35,000 تومان75,000 تومان

سه راهی Y وسط رزوه

35,000 تومان75,000 تومان
سه راهی Y وسط رزوه
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی T بغل رزوه

35,000 تومان75,000 تومان
اتصال سه راهی مدل PD
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

اتصال پنج راهی پنوماتیک

24,000 تومان70,000 تومان
اتصال پنج راهی پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی Y پنوماتیک

15,000 تومان64,000 تومان
سه راهی Y پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی T پنوماتیک

14,000 تومان64,000 تومان
سه راهی T پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

رابط مستقیم دو سر متغیر

12,000 تومان60,000 تومان
اتصال مستقیم مدل PUG
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

رابط مستقیم دو سر ثابت

10,000 تومان50,000 تومان
اتصال مستقیم مدل PU
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

اتصال چهار راهی پنوماتیک

25,000 تومان48,000 تومان
اتصال چهار راهی پنوماتیک
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی T متغیر پنوماتیک

20,000 تومان40,000 تومان
اتصال سه راهی مدل PEG
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

سه راهی Y متغیر پنوماتیک

20,000 تومان40,000 تومان
اتصال سه راهی مدل PYG
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).  

رابط زانویی دو سر ثابت

12,000 تومان28,000 تومان
رابط زانویی دو سر ثابت
این نوع اتصالات زانویی پنوماتیک دو مسیر با جهات مختلف را به یکدیگر متصل نموده و همچنین مسیر جریان را نیز ۹۰ درجه عوض میکنند. معمولا دارای یک سر برنجی رزوه ای نری یا مادگی و یک سر دیگر فیتینگی شلنگ خور می باشند. همچنین این اتصال ها می توانند یک الی دو سایز قطر شیلنگ پنوماتیک را تغییر دهند برای مثال در یک سر شیلنگ پنوماتیک قطر ۶ متصل شده و در سر دیگر اتصال شیلنگ پنوماتیک قطر ۸ متصل شود.

اتصالات فستو آلمان

شرکت فستو-FESTO، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مهندسی آلمانی در حوزه کنترل و اتوماسیون صنعتی است که با تولید انواع قطعات

اتصالات فلزی پنوماتیک

اتصالات فلزی پنوماتیک
اتصالات رابط پنوماتیک انواع مختلفی دارد از جمله آداپتور ها یا تبدیل کننده ها و اتصالات رزوه به شیلنگ یا شیلنگ به شیلنگ، اتصالات مستقیم و زانویی، اتصالات T شکل و Y، و انواع پیچ و مهره ای رزوه دار، اتصالات اورینگی و اتصالات فیتینگی. به طور معمول از این اتصال برنجی پنوماتیک برای متصل کردن یک شیلنگ پنوماتیک به سایر اجزای سیستم پنوماتیک استفاده می شود و پرفروش ترین اتصالات نیز هستند.

اتصال مستقیم برنجی مادگی

اتصال مستقیم مدل PCF
اتصالات پنوماتیک انواع مختلفی دارد از جمله آداپتور ها یا تبدیل کننده ها و اتصالات رزوه به شیلنگ یا شیلنگ به شیلنگ، اتصالات مستقیم و زانویی، اتصالات T شکل و Y، و انواع پیچ و مهره ای رزوه دار، اتصالات اورینگی و اتصالات فیتینگی. به طور معمول از این اتصال برنجی پنوماتیک برای متصل کردن یک شیلنگ پنوماتیک به سایر اجزای سیستم پنوماتیک استفاده می شود و پرفروش ترین اتصالات نیز هستند.

اتصال پنج راهی بغل رزوه

اتصال پنج راهی مدل PKD
اتصالات پنوماتیکی در سایز های استاندارد جهانی طرحی و تولید می شوند و نکته ی قابل توجه در آنها کاربرد و مکان قرار گیری این اتصالات می باشد. برای خرید این اتصالات پنوماتیک باید به سایز رزوه و قطر شیلنگ که رابط باید به آن متصل شود را توجه کرد. همچنین قطر شیلنگ را با میلیمتر اندازه گیری می نمایند و سایز رزوه را بر حسب اینچ اندازه گیری می کنند (برای مثال: ⅛ ، ¼ ، ⅜ ، ½ ، ¾ و ۱ اینچ).

اتصالات روتاری پنوماتیک

اتصالات روتاری پنوماتیک یکی از بهترین و با کیفیت‌ترین اتصالات فیتینگی در صنعت پنوماتیک است. این نوع اتصالات پنوماتیک در

کوپلینگ پنوماتیک

کوپلینگ پنوماتیک یک قطعه مهم در صنایع مختلف است که به منظور اتصال دو شفت یا لوله به یک دیگر

اتصالات پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک برای اتصال یا قطع در سیستم پنوماتیک استفاده شده و در صورت عدم برقراری اتصال، آسیب‌ های شدیدی به سیستم وارد می شود. در نتیجه باید در زمان خرید اتصالات پنوماتیکی به موارد مختلفی دقت نمایید. رعایت استاندارد کیفی در زمان ساخت و خرید اهمیت بالایی دارد. در ادامه آشنایی با اتصالات پلاستیکی پنوماتیک خواهیم داشت.

اتصالات پنوماتیک

اتصالات پنوماتیکی چیست؟

اتصالات پنوماتیکی شامل قطعاتی می باشد که در سیستم های پنوماتیک کارایی دارند. معمولاً استفاده از اتصالات پنوماتیک برای اتصال لوله و شیلنگ پنوماتیک و همچنین بخش‌های لوله در سیستم های پنوماتیک یا به عبارت دیگر سیستم هایی که انتقال گاز تحت فشار را بر عهده دارند مورد استفاده قرار می گیرد. اتصالات پنوماتیکی در مقایسه با اتصالات هیدرولیکی های محکم تر هستند. از این رو استفاده از آنها نیاز به فشار کمتری دارد و بدون اعمال فشار زیاد مشخص می‌شوند.

لیست اتصالات پنوماتیک

فلو کنترل
رابط تابلویی
اتصالات زانویی
اتصالات مستقیم
سه راهی
چهار راهی
اتصالات فلزی
اتصالات روتاری
کوپلینگ

خرید اتصالات پنوماتیک

از مزیت های مهمی که اتصالات پنوماتیک می توان از آن یاد کرد قیمت پایین و مقرون به صرفه آنها می باشد. به عبارت دیگر کسانی که قصد خرید این دسته از محصولات را دارند با صرف هزینه ای معقول به راحتی می‌توانند به اندازه نیاز خود برای خرید اقدام کنند. شما می توانید انواع اتصالات پنوماتیک را با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت در برند های معتبر جهان را همراه با تضمین کیفیت کالا و کارانتی محصولات از فارکوپنوماتیک خریداری نمایید.

خرید اتصالات پنوماتیک درجه 1

لیست قیمت اتصالات پنوماتیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی در رابطه با لیست قیمت اتصالات پنوماتیک شما می توانید از طریق همین صفحه و کارشناسان فروشگاه تجهیزات پنوماتیک تماس بگیرید تا از جدیدترین قیمت ها مطلع شوید.

راهنما خرید اتصالات پنوماتیک

برای انتخاب اتصالات پنوماتیکی باید به موارد مختلفی توجه کرد. کسانی که قصد خرید اتصالات پنوماتیک دارند در وهله اول باید به نوع و سایز رزوه اتصالات توجه کنند.از آنجایی که اتصالات پنوماتیک در سایزها و در چند روزه مختلف در بازار وجود دارد متقاضیان خرید این محصول باید در وهله اول به نوع نیاز خود توجه کنند و متناسب با نیاز ای که دارند سایز و نوع رزوه را انتخاب کنند.

دیگر نکته مهم که در حین خرید اتصالات پنوماتیک نیاز به توجه دارد و جهت تکمیل مطلب باید به آن اشاره کنیم، کیفیت است. این دسته از اتصالات در سیستم های پنوماتیک که به منظور انتقال هوای فشرده شده نظیر گاز کارایی دارند. بنابراین برای افزایش ایمنی محیط نیاز است که حتماً به سراغ اتصالاتی که دارای کیفیت بالایی هستند رفت. در حال حاضر اتصالات پنوماتیک در کیفیت های مختلفی توسط برندهای گوناگون تولید شده و راهی بازار می‌شود. برای انتخاب محصولی با کیفیت قابل اطمینان نیاز است  که حتماً به سراغ مراجع فروشی که معتبر هستند رفت.

اتصالات پنوماتیک چه انواعی دارد؟

با توجه به توضیحات ارائه شده در مطالب قبلی می‌توان نتیجه گرفت که اتصالات پنوماتیک کاربردهای مختلفی دارند.به عنوان مثال اتصالات پنوماتیکی در سیستم های پنوماتیک بر روی کنترل سرعت انواع شیر برقی، چند راهی های واحد مراقبت و همچنین شیرهای دستی و پدالی نصب می شوند. به طور کلی اتصالات پنوماتیکی دارای انواع بسیار مختلفی هستند.‌ اما دسته بندی آن ها در حالت کلی به شکل زیر است:

 1. اتصالات شلنگ خور مهره های پنوماتیک
 2. کوپلینگ های پنوماتیک
 3. اتصالات فشاری پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک چه انواعی دارد؟

 • اتصالات پنوماتیک یک سر شیلنگ دار

برای برقراری ارتباط به جریان مستقیم بین کمپرسور و شیر از یک شیلنگ یا لوله استفاده می شود. پس هوای فشرده شده در داخل کمپرسور از طریق اتصالات یک سر شیلنگ دار به لوله منتقل می شود. در زمان خرید حتما باید به اندازه دنده شیلنگ و نر و آمادگی آنها دقت نمایید. جهت خرید انواع اتصالات پنوماتیکی و موتور پنوماتیک با کارشناسان فروش سایت فارکو پنوماتیک در ارتباط باشید. برای بررسی بیشتر و آشنایی با اتصالات پنوماتیک با ما همراه باشید.

 • اتصالات پنوماتیک دوسر شیلنگ دار

این قطعه از هر دو طرف نری به مادگی به شیلنگ متصل شده و مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از آن ارتباط بین دو سیلندر پنوماتیک است. اگر شیلنگ اختصاصی دستگاه کوتاه باشد، می توانید از اتصالات دو سر شیلنگ دار استفاده نمایید. همچنین با توجه به ابعاد مختلف آن، قابل خرید است. اگر قطر شیلنگ بزرگ تر یا کوچک تر باشد، می‌ توانید از اتصالات آن نیز مورد استفاده قرار دهید.

 • اتصالات کنترل جریان پنوماتیک

یکی دیگر از اتصالات پنوماتیک، اتصالات کنترل جریان بوده که تاثیر مهمی در عملکرد فشار فشرده شده داخل سیستم پنوماتیک دارد. در نظر داشته باشید اتصالات کنترل جریان مانند شیر آب عمل کرده و باعث کنترل سرعت باد جریان سیستم می شود.

اتصالات کنترل جریان پنوماتیک

 • اتصالات پنوماتیک قطع کننده

یکی از اتصالات هوشمند دستگاه پنوماتیک، اتصالات قطع کننده بوده که به سنسور دستگاه متصل می‌ شود و باعث کنترل حجم و فشار داخل سیستم می شود. اگر فشار هوا در داخل سیستم افزایش یابد، پیامی به موتور دستگاه ارسال کرده و عبور هوا را جلوگیری کرده و باعث قطع جریان می شود. می‌توانید در دستگاه پنوماتیک از سیستم های کنترل منطق پنوماتیک نیز استفاده نمایید. در ادامه به آشنایی با اتصالات پنوماتیک می پردازیم.

 • اتصالات یک طرفه پنوماتیک

در سیستم های پنوماتیکی اگر هوای خروجی به خط لوله بازگرددریال با مشکلات دردسر سازی رو به‌ رو می‌ شوید و به همین خاطر بخشی از اتصالات پنوماتیک به صورت یک طرفه طراحی می‌ شود و جلوی بازگشت هوا به داخل مخزن را جلوگیری می کند

 • اتصالات پنوماتیکی کوپلینگ

اتصالات پنوماتیک کوپلینگ نوعی اتصال موقتی یا کوتاه مدت بوده و پس از اتمام کار می توانید از محل خود جدا نمایید. این اتصال برای وصل تجهیزات پنوماتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. برای درک بیشتر می توانید پمپ های گاز سی ان جی خودرو ها را در نظر داشته باشید.

اتصالات پنوماتیک چه مزایایی دارند؟

اتصالات پلاستیکی پنوماتیک دارای یکسری مزایای خاص خود خودت هستند. اما به طور کلی مهمترین مزایایی که می‌توان برای این دسته از محصولات نام برد این است که همیشه در دسترس قرار دارند و متقاضیان خرید در مواقع نیاز بدون کمترین زحمت و همچنین دردسر می توانند به راحتی متناسب با نیاز خود آنها را تهیه کنند. دیگر مزیت قابل ذکر برای اتصالات پنوماتیک این است که دارای سرعت نصب بالایی هستند. به عبارت دیگر استفاده از این دسته محصولات بسیار راحت بوده و به سرعت بر روی سایر موارد نصب می شوند.

متریال به کار رفته برای تولید اتصالات پنوماتیک چیست؟

برای تولید اتصالات پنوماتیک از متریال های مختلفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال تولیدکنندگانی که در این زمینه فعالیت دارند می توانند از فلزات مختلف و همچنین پلاستیک برای تولید اتصالات پنوماتیک استفاده کنند. به طور کلی آن دسته از اتصالاتی که از پلاستیک تولید می شوند در سیستم هایی که فشار کمتری دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما برای سیستم های دارای فشار بالا باید از اتصالات فلزی استفاده کرد. زیرا به طور کلی اتصالات فلزی در مقایسه با اتصالات پلاستیکی دارای مقاومت و همچنین کیفیت بیشتری هستند.

اتصالات پنوماتیک چگونه اندازه گیری میشود؟

برای اندازه گیری اتصالات پنوماتیک متناسب با شرایط از ابزارهای مختلفی استفاده می شود.به عنوان مثال هنگامی که نیاز است مخروطی یا مستقیم بودن بخش ها در اتصالات پنوماتیکی اندازه گیری شود از ابزاری به نام کولیس استفاده می‌شود اما جهت اندازه گیری قطر خارجی اتصالات پنوماتیک از رزوه ها در نقش اول و چهارم و آخر استفاده می شود. ناگفته نماند که برای اندازه گیری قطر داخلی اتصالات پنوماتیک لازم است رزوه ها را در فواصل یکسان مورد اندازه گیری قرار داد.